Praktyki - Komenda Powiatowa Policji w Słupcy

Biuletyn Informacji Publicznej

WARUNKI PRZYJĘĆ
NA PRAKTYKI W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI
W SŁUPCY
 
Na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052)
 
 
I. Wymagane dokumenty
Kandydaci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:
 1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy;
 2. skierowanie ze szkoły/uczelni na praktykę lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni;
 3. kserokopia dowodu osobistego i legitymacji szkolnej/studenckiej;
 4. zakres (program) praktyki;
 5. kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 6. dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk w szkole / na uczelni;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
 8. inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.

II. Termin i miejsce składania dokumentów
Kandydat, który ma zamiar odbywać praktykę w KPP w Słupcy składa dokumenty zaadresowane na Komendę Powiatową Policji w Słupcy, ul. Poznańska 13, 62-400 Słupca.


UWAGA:

Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.


III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów

 1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie dokumenty złożone we właściwym terminie (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).
 2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:
       - zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez ucznia/studenta komórki organizacyjnej;
       - możliwości organizacyjne komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki.
 3. Kandydat otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

IV. Przebieg praktyki

 1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki zainteresowany:
       - zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,
       - zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji,
       - odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż,
       - zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
 2. Odbywanie praktyki polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych KPP w Słupcy.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

V. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk

 1. Praktyki w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy są nieodpłatne.
 2. Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak również wyżywienia w czasie trwania praktyki.
 3. Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę.

Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk udzielają pracownicy Zespołu Prezydialnego, Kadr i Szkolenia pod nr tel. 63 2741325.

Metryczka

Data publikacji 25.06.2009
Data modyfikacji 12.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Słupcy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Świciński
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Świciński KPP Słupca
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Świciński
do góry